СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
"Джон Атанасов"

1000 София, ул. “Раковски” 108, тел. 029876169, sai.bg.office@gmail.com, www.sai.bg

Джон Атанасов
28-ми Международен симпозиум "УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ, ИНДУСТРИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ"
12–13 ноември 2020 г., Дом на техниката Федерация на научно-техническите съюзи, зала 4, ул. Г. С. Раковски 108, София
ЦЕЛ ТЕМИ СРОКОВЕ ТАКСИ ДОКЛАДИ ПРОГРАМА

ЦЕЛ

Симпозиумът има за цел да събере заедно специалисти по управление на енергийни, индустриални и екологични обекти и системи от учебни, изследователски и инженерингови организации, от ТЕЦ и топлоснабдителните системи, от промишлената енергетика, пречиствателни станции за води, занимаващи се с проблемите на пълния жизнен цикъл на системите за управление на енергийни, индустриални и екологични обекти: изследване, развитие, инженеринг, експлоатация.

Основните акценти на Симпозиума, както винаги, ще бъдат инженерните решения и приложения.

На симпозиума ще бъдат представени водещи фирми, специализирали се в производството и доставянето на технически средства за автоматизация в областта. Ще бъдат представени резултати, текущи разработки и виждания по широк кръг въпроси на автоматизацията, инвестиционните проблеми и съвременния мениджмънт и възможностите за успех на малките фирми.

С особен приоритет ще се ползват разработки, които са посветени на интегрирането на технологически, икономически и еко аспекти в управлението на комплексни системи. Традиционно голям интерес представляват работи в областта на диагностиката и екологичните проблеми – екологичен мониторинг, методи за намаляване на вредните въздействия на енергийните и индустриални обекти върху природната среда и проблема на пречистването на отпадъчните води.

Предвидената изложба и фирмени представяния ще способстват за разпространяване на актуална информация, както и възможност за лични контакти.

Трудовете на Симпозиума са включени в Националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране.